搂 1
Postanowienia wst臋pne

1. Sklep internetowy GOLD FASHION OUTLET Karolina Muzyka-Dubiel, dost臋pny pod adresem internetowym https://goldfashionoutlet.pl/sklep/, prowadzony jest przez firm臋 GOLD FASHION OUTLET Karolina Muzyka-Dubiel, z siedzib膮 przy ulicy Tadeusza Ko艣ciuszki 5, 38-200 Jas艂o, NIP: 6852176454, REGON: 520703101.

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zar贸wno do Konsument贸w, jak i do Przedsi臋biorc贸w korzystaj膮cych ze Sklepu i okre艣la zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Um贸w Sprzeda偶y z Klientem na odleg艂o艣膰 za po艣rednictwem Sklepu.

搂 2
Definicje

1. Konsument 鈥 pe艂noletnia osoba fizyczna posiadaj膮ca pe艂n膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych zawieraj膮ca ze Sprzedawc膮 umow臋 w ramach Sklepu, kt贸rej przedmiot nie jest zwi膮zany bezpo艣rednio z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 lub zawodow膮.

2. Sprzedawca 鈥 GOLD FASHION OUTLET Karolina Muzyka-Dubiel, z siedzib膮 przy ulicy Tadeusza Ko艣ciuszki 5, 38-200 Jas艂o, NIP: 6852176454, REGON: 520703101.

3. Klient 鈥 ka偶dy podmiot dokonuj膮cy zakup贸w za po艣rednictwem Sklepu.

4. Przedsi臋biorca 鈥 osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieb臋d膮ca osob膮 prawn膮, kt贸rej odr臋bna ustawa przyznaje zdolno艣膰 prawn膮, wykonuj膮ca we w艂asnym imieniu dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮, kt贸ra korzysta ze Sklepu.

5. Sklep 鈥 sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawc臋 pod adresem internetowym https://goldfashionoutlet.pl/sklep/

6. Umowa zawarta na odleg艂o艣膰 鈥 umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania um贸w na odleg艂o艣膰 (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecno艣ci stron, z wy艂膮cznym wykorzystaniem jednego lub wi臋kszej liczby 艣rodk贸w porozumiewania si臋 na odleg艂o艣膰 do chwili zawarcia umowy w艂膮cznie.

7. Regulamin 鈥 niniejszy regulamin Sklepu.

8. Zam贸wienie 鈥 o艣wiadczenie woli Klienta sk艂adane za pomoc膮 Formularza Zam贸wienia i zmierzaj膮ce bezpo艣rednio do zawarcia Umowy Sprzeda偶y Produktu lub Produkt贸w ze Sprzedawc膮.

9. Konto 鈥 konto klienta w Sklepie, s膮 w nim gromadzone s膮 dane podane przez Klienta oraz informacje o z艂o偶onych przez niego Zam贸wieniach w Sklepie.

10. Formularz rejestracji 鈥 formularz dost臋pny w Sklepie, umo偶liwiaj膮cy utworzenie Konta.

11. Formularz zam贸wienia 鈥 interaktywny formularz dost臋pny w Sklepie umo偶liwiaj膮cy z艂o偶enie Zam贸wienia, w szczeg贸lno艣ci poprzez dodanie Produkt贸w do Koszyka oraz okre艣lenie warunk贸w Umowy Sprzeda偶y, w tym sposobu dostawy i p艂atno艣ci.

12. Koszyk 鈥 element oprogramowania Sklepu, w kt贸rym widoczne s膮 wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, gdzie istnieje mo偶liwo艣膰 ustalenia i modyfikacji danych Zam贸wienia.

13. Produkt 鈥 dost臋pna w Sklepie rzecz ruchoma/us艂uga b臋d膮ca przedmiotem Umowy Sprzeda偶y mi臋dzy Klientem a Sprzedawc膮.

14. Umowa Sprzeda偶y 鈥 umowa sprzeda偶y Produktu zawierana albo zawarta mi臋dzy Klientem a Sprzedawc膮 za po艣rednictwem Sklepu internetowego. Przez Umow臋 Sprzeda偶y rozumie si臋 te偶 鈥 stosowanie do cech Produktu 鈥 umow臋 o 艣wiadczenie us艂ug i umow臋 o dzie艂o.

15. Dostawa 鈥 us艂uga transportu towaru okre艣lonym przewo藕nikiem

16. P艂atno艣膰 鈥 metoda dokonania zap艂aty za zam贸wiony towar oraz dostaw臋.

17. Punkt wydania towaru 鈥 adres pod kt贸rym klient mo偶e odebra膰 towar przy wyborze sposobu dostawy 鈥渙dbi贸r osobisty鈥.

18. Dow贸d zakupu 鈥 faktura lub paragon wystawione zgodnie z Ustaw膮 o podatku od towar贸w i us艂ug z dnia 11 marca 2004 roku z p贸藕niejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.

19. Karta produktu 鈥 pojedyncza podstrona sklepu zawieraj膮ca informacje o pojedynczym produkcie.

20. Kodeks cywilny 鈥 ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z p贸藕niejszymi zmianami.

21. Kodeks dobrych praktyk 鈥 zbi贸r zasad post臋powania, a w szczeg贸lno艣ci norm etycznych i zawodowych, o kt贸rych mowa w art. 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdzia艂aniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z p贸藕niejszymi zmianami.

22. Prawo konsumenckie 鈥 ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

23. System 鈥 zesp贸艂 wsp贸艂pracuj膮cych ze sob膮 urz膮dze艅 informatycznych i oprogramowania, zapewniaj膮cy przetwarzanie i przechowywanie, a tak偶e wysy艂anie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomoc膮 w艂a艣ciwego dla danego rodzaju sieci urz膮dzenia ko艅cowego, potocznie okre艣lany Internetem.

搂 3
Kontakt ze Sklepem

1. Adres Sprzedawcy: GOLD FASHION OUTLET Karolina Muzyka-Dubiel, ul. Tadeusza Ko艣ciuszki 5, 38-200 Jas艂o.

2. Punkt wydania towaru: ul. Tadeusza Ko艣ciuszki 5, 38-200 Jas艂o.

3. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@goldfashionoutlet.pl

4. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 512 150 330.

5. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy:
BS Biecz o/Tarnowiec
25 8627 1040 2005 7003 7151 0001

6. Klient mo偶e porozumiewa膰 si臋 ze Sprzedawc膮 za pomoc膮 adres贸w i numer贸w telefon贸w podanych w niniejszym paragrafie.

7. Klient mo偶e porozumie膰 si臋 telefonicznie ze Sprzedawc膮 w godzinach 9-17 od poniedzia艂ku do pi膮tku.

搂 4
Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przegl膮dania asortymentu Sklepu oraz sk艂adania zam贸wie艅 na Produkty, niezb臋dne s膮 urz膮dzenie ko艅cowe z dost臋pem do sieci Internet i przegl膮dark膮 internetow膮 鈥 IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza oraz Safari. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialno艣ci za b艂臋dne wy艣wietlanie zawarto艣ci sklepu gdy klient u偶ywania oprogramowania firm trzecich maj膮cych wp艂yw na funkcjonowanie i funkcjonalno艣膰 przegl膮darek oraz aktywne konto poczty elektronicznej e-mail.

搂 5
Informacje og贸lne

1. Umowa zawierana jest w j臋zyku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.

2. Sprzedaj膮cy jest zobowi膮zany i zobowi膮zuje si臋 dostarcza膰 produkty wolne od wad.

3. Zawarcie umowy pomi臋dzy Kupuj膮cym a Sprzedaj膮cym mo偶e nast膮pi膰 na dwa sposoby. Kupuj膮cy ma prawo przed z艂o偶eniem zam贸wienia do negocjacji wszelkich zapis贸w umowy ze Sprzedaj膮cym, w tym r贸wnie偶 zmieniaj膮cych zapisy powy偶szego regulaminu. Negocjacje, te powinny by膰 prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedaj膮cego. W przypadku zrezygnowania przez Kupuj膮cego z mo偶liwo艣ci zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poni偶szy regulamin i stosowne przepisy prawa.

4. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialno艣ci za zak艂贸cenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane si艂膮 wy偶sz膮, niedozwolonym dzia艂aniem os贸b trzecich lub niekompatybilno艣ci膮 Sklepu internetowego z infrastruktur膮 techniczn膮 Klienta.

5. Przegl膮danie asortymentu Sklepu nie wymaga zak艂adania Konta. Sk艂adanie zam贸wie艅 przez Klienta na Produkty znajduj膮ce si臋 w asortymencie Sklepu mo偶liwe jest albo po za艂o偶eniu Konta zgodnie z postanowieniami 搂 6 Regulaminu albo przez podanie niezb臋dnych danych osobowych i adresowych umo偶liwiaj膮cych realizacj臋 Zam贸wienia bez zak艂adania Konta.

6. Ceny podane w Sklepie s膮 podane w polskich z艂otych i s膮 cenami brutto (uwzgl臋dniaj膮 podatek VAT).

7. Na ko艅cow膮 (ostateczn膮) kwot臋 do zap艂aty przez Klienta sk艂ada si臋 cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym op艂aty za transport, dostarczenie i us艂ugi pocztowe), o kt贸rej Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie sk艂adania Zam贸wienia, w tym tak偶e w chwili wyra偶enia woli zwi膮zania si臋 Umow膮 Sprzeda偶y.

8. Punkt wydania towaru znajduje si臋 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Tadeusza Ko艣ciuszki 5, 38-200 Jas艂o.

9. Wszelkie terminy liczone s膮 zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach ko艅czy si臋 z up艂ywem ostatniego dnia, a je偶eli pocz膮tkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzgl臋dnia si臋 przy obliczaniu terminu dnia, w kt贸rym to zdarzenie nast膮pi艂o.

10. Sprzedaj膮cy stosuje si臋 do Kodeksu dobrych praktyk.

11. Klient zobowi膮zany jest do korzystania ze sklepu w spos贸b zgodny z przepisami obowi膮zuj膮cego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami regulaminu, a tak偶e z og贸lnymi zasadami netykiety.

搂 6
Zak艂adanie Konta w Sklepie

1. Aby za艂o偶y膰 Konto w Sklepie, nale偶y wype艂ni膰 Formularz rejestracji. Niezb臋dne jest podanie nast臋puj膮cych danych e-mail oraz adresu dostawy.

2. Za艂o偶enie Konta w Sklepie jest darmowe.

3. Logowanie si臋 na Konto odbywa si臋 poprzez podanie adresu e-mail podanego podczas rejestracji i has艂a wygenerowanego automatycznie podczas tworzenia konta (has艂o mo偶na zmieni膰 po rejestracji).

4. Klient ma mo偶liwo艣膰 w ka偶dej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytu艂u jakichkolwiek op艂at usun膮膰 Konto poprzez wys艂anie stosownego 偶膮dania do Sprzedawcy, w szczeg贸lno艣ci za po艣rednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w 搂 3.

搂 7
Zasady sk艂adania Zam贸wienia

W celu z艂o偶enia Zam贸wienia nale偶y:

1. Wybra膰 Produkty b臋d膮cy przedmiotem Zam贸wienia przy pomocy przycisku 鈥淒o Koszyka鈥, a nast臋pnie przej艣膰 do realizacji zam贸wienia.

2. Wybra膰 form臋 dostawy i potwierdzi膰 zam贸wienie przyciskiem 鈥淒o Kasy鈥.

3. Zalogowa膰 si臋 lub skorzysta膰 z mo偶liwo艣ci z艂o偶enia Zam贸wienia bez rejestracji, wype艂ni膰 Formularz zam贸wienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zam贸wienia oraz adresu, na kt贸ry ma nast膮pi膰 dostawa Produktu, wpisa膰 dane do faktury, je艣li s膮 inne ni偶 dane odbiorcy Zam贸wienia.

4. Wybra膰 form臋 p艂atno艣ci i potwierdzi膰 zapoznanie si臋 z regulaminem.

5. Potwierdzi膰 ca艂o艣膰 zam贸wienia przyciskiem 鈥淶amawiam z obowi膮zkiem zap艂aty鈥.

6. Op艂aci膰 zam贸wienie w okre艣lonym terminie, z zastrze偶eniem 搂 8 pkt 3.

搂 8
Oferowane metody dostawy oraz p艂atno艣ci

1. Klient mo偶e skorzysta膰 z nast臋puj膮cych metod dostawy lub odbioru zam贸wionego Produktu:

a) Przesy艂ka kurierska (przedp艂ata);

b) Przesy艂ka kurierska (pobranie);

c) Odbi贸r osobisty dost臋pny pod adresem: ul. Tadeusza Ko艣ciuszki 5, 38-200 Jas艂o.

2. Klient mo偶e skorzysta膰 z nast臋puj膮cych metod p艂atno艣ci:

a) P艂atno艣膰 za pobraniem;

b) Przelew bankowy na rachunek firmy:聽
BS Biecz o/Tarnowiec
25 8627 1040 2005 7003 7151 0001

c) Klient mo偶e wybra膰 nast臋puj膮ce formy p艂atno艣ci za zam贸wione Towary: P艂atno艣ci BLIK, karta p艂atnicza, przelew elektroniczny poprzez zewn臋trzny system p艂atno艣ci imoje, obs艂ugiwany przez firm臋 ING Bank
艢l膮ski S.A. z siedzib膮 w Katowicach.鈥

3. Szczeg贸艂owe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowanych metod p艂atno艣ci znajduj膮 si臋 na stronach Sklepu.

搂 9
Wykonanie umowy sprzeda偶y

1. Zawarcie Umowy Sprzeda偶y mi臋dzy Klientem a Sprzedawc膮 nast臋puje po uprzednim z艂o偶eniu przez Klienta Zam贸wienia za pomoc膮 Formularza zam贸wienia w Sklepie internetowym zgodnie z 搂 7 Regulaminu.

2. Po z艂o偶eniu Zam贸wienia Sprzedawca niezw艂ocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocze艣nie przyjmuje Zam贸wienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zam贸wienia i jego przyj臋cie do realizacji nast臋puje poprzez przes艂anie przez Sprzedawc臋 Klientowi stosownej wiadomo艣ci e-mail na podany w trakcie sk艂adania Zam贸wienia adres poczty elektronicznej Klienta, kt贸ra zawiera o艣wiadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zam贸wienia i o jego przyj臋ciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzeda偶y. Z chwil膮 otrzymania przez Klienta powy偶szej wiadomo艣ci e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzeda偶y mi臋dzy Klientem a Sprzedawc膮.

3. W przypadku wyboru przez Klienta:

a) p艂atno艣ci przelewem, Klient obowi膮zany jest do dokonania p艂atno艣ci w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzeda偶y 鈥 w przeciwnym razie zam贸wienie zostanie anulowane, chyba 偶e Klient nie by艂 w stanie spe艂ni膰 艣wiadczenia nie ze swojej winy. O takim przypadku klient informuje sprzedaj膮cego drog膮 mailow膮 lub listown膮;

b) p艂atno艣ci za pobraniem przy odbiorze przesy艂ki, Klient obowi膮zany jest do dokonania p艂atno艣ci przy odbiorze przesy艂ki;

c) p艂atno艣ci got贸wk膮 przy odbiorze osobistym przesy艂ki, Klient obowi膮zany jest dokona膰 p艂atno艣ci przy odbiorze przesy艂ki.

4. Je偶eli Klient wybra艂 spos贸b dostawy inny ni偶 odbi贸r osobisty, Produkt zostanie wys艂any przez Sprzedawc臋 w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrze偶eniem ust臋pu 5 niniejszego paragrafu), w spos贸b wybrany przez Klienta podczas sk艂adania Zam贸wienia.

5. W przypadku zam贸wienia Produkt贸w o r贸偶nych terminach dostawy, terminem dostawy jest najd艂u偶szy podany termin. Klient ma mo偶liwo艣膰 偶膮dania dostarczenia produkt贸w cz臋艣ciami lub te偶 dostarczenia wszystkich Produkt贸w po skompletowaniu ca艂ego zam贸wienia. Przy wyborze dostarczenia cz臋艣ciami klient p艂aci za ka偶d膮 przesy艂k臋 osobno.

6. Pocz膮tek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta oraz gotowo艣ci produktu do odbioru liczy si臋 w nast臋puj膮cy spos贸b:

a) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu p艂atno艣ci przelewem, p艂atno艣ci elektroniczne lub kart膮 p艂atnicz膮 鈥 od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy;

b) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu p艂atno艣ci za pobraniem 鈥 od dnia zawarcia Umowy Sprzeda偶y.

7. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt b臋dzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu.

8. Dostawa Produktu odbywa si臋 na terenie Polski oraz Unii Europejskiej.

9. Dostawa Produktu do Klienta jest odp艂atna, chyba 偶e Umowa Sprzeda偶y stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym op艂aty za transport, dostarczenie i us艂ugi pocztowe) s膮 wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w trakcie sk艂adania Zam贸wienia, w tym tak偶e w chwili wyra偶enia przez Klienta woli zwi膮zania si臋 Umow膮 Sprzeda偶y.

10. Odbi贸r osobisty Produktu przez Klienta jest bezp艂atny.

搂 10
Prawo odst膮pienia od umowy

1. Kupuj膮cy ma prawo do pisemnego odst膮pienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni, od daty zawarcia umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) W przypadku pisemnego odst膮pienia od umowy Klient zobowi膮zany jest do zwrotu towaru w terminie czternastu dni. Uprawnienie, o kt贸rym mowa powy偶ej dotyczy r贸wnie偶 osoby fizycznej zawieraj膮cej umow臋 bezpo艣rednio zwi膮zan膮 z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮, gdy z tre艣ci tej umowy wynika, 偶e nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikaj膮cego w szczeg贸lno艣ci z przedmiotu wykonywanej przez ni膮 dzia艂alno艣ci gospodarczej, udost臋pnionego na podstawie przepis贸w o Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej.

2. Bieg terminu okre艣lonego w ust. 1 rozpoczyna si臋 od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej ni偶 przewo藕nik.

3. W przypadku Umowy, kt贸ra obejmuje wiele Produkt贸w, kt贸re s膮 dostarczane osobno, partiami lub w cz臋艣ciach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub cz臋艣ci.

4. W przypadku Umowy, kt贸ra polega na regularnym dostarczaniu Produkt贸w przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od obj臋cia w posiadanie pierwszej z rzeczy.

5. Konsument mo偶e odst膮pi膰 od Umowy, sk艂adaj膮c Sprzedawcy o艣wiadczenie o odst膮pieniu od Umowy. Do zachowania terminu odst膮pienia od Umowy wystarczy wys艂anie przez Konsumenta o艣wiadczenia przed up艂ywem tego terminu.

6. O艣wiadczenie mo偶e by膰 wys艂ane za pomoc膮 tradycyjnej poczty b膮d藕 drog膮 elektroniczn膮 poprzez przes艂anie o艣wiadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez z艂o偶enie o艣wiadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy 鈥 dane kontaktowe Sprzedawcy zosta艂y okre艣lone w 搂 3. O艣wiadczenie mo偶na z艂o偶y膰 r贸wnie偶 na formularzu, kt贸rego wz贸r stanowi za艂膮cznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz za艂膮cznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowi膮zkowe.

7. W przypadku przes艂ania o艣wiadczenia przez Konsumenta drog膮 elektroniczn膮, Sprzedawca niezw艂ocznie prze艣le Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania o艣wiadczenia o odst膮pieniu od Umowy.

8. Skutki odst膮pienia od Umowy:

a) w przypadku odst膮pienia od Umowy zawartej na odleg艂o艣膰 Umow臋 uwa偶a si臋 za niezawart膮;

b) w przypadku odst膮pienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni od dnia otrzymania o艣wiadczenia Konsumenta o odst膮pieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego p艂atno艣ci, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyj膮tkiem dodatkowych koszt贸w wynikaj膮cych z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego ni偶 najta艅szy zwyk艂y spos贸b dostarczenia oferowany przez Sprzedawc臋;

c) Zwrotu p艂atno艣ci Sprzedawca dokona przy u偶yciu takich samych metod p艂atno艣ci, jakie zosta艂y przez Konsumenta u偶yte w pierwotnej transakcji, chyba 偶e Konsument wyra藕nie zgodzi艂 si臋 na inne rozwi膮zanie, kt贸re nie b臋dzie si臋 wi膮za艂o dla niego z 偶adnymi kosztami;

d) Sprzedawca mo偶e wstrzyma膰 si臋 ze zwrotem p艂atno艣ci do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odes艂ania, w zale偶no艣ci od tego, kt贸re zdarzenie nast膮pi wcze艣niej;

e) Konsument powinien odes艂a膰 Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 14 dni od dnia, w kt贸rym poinformowa艂 Sprzedawc臋 o odst膮pieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, je偶eli Konsument ode艣le Produkt przed up艂ywem terminu 14 dni;

f) Konsument ponosi bezpo艣rednie koszty zwrotu Produktu, tak偶e koszty zwrotu Produktu, je艣li ze wzgl臋du na sw贸j charakter Produkt ten nie m贸g艂 zosta膰 w zwyk艂ym trybie odes艂any poczt膮;

g) Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie warto艣ci Produktu wynikaj膮ce z korzystania z niego w spos贸b inny ni偶 by艂o to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

9. W przypadku gdy ze wzgl臋du na charakter Produktu nie mo偶e on zosta膰 odes艂any w zwyk艂ym trybie poczt膮, informacja o tym, a tak偶e o kosztach zwrotu Produktu, b臋dzie si臋 znajdowa膰 w opisie Produktu w Sklepie.

10. Prawo do odst膮pienia od umowy zawartej na odleg艂o艣膰 nie przys艂uguje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

a) w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wed艂ug specyfikacji Konsumenta lub s艂u偶膮ca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

b) w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz dostarczana w zapiecz臋towanym opakowaniu, kt贸rej po otwarciu opakowania nie mo偶na zwr贸ci膰 ze wzgl臋du na ochron臋 zdrowia lub ze wzgl臋d贸w higienicznych, je偶eli opakowanie zosta艂o otwarte po dostarczeniu;

c) w kt贸re przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz ulegaj膮ca szybkiemu zepsuciu lub maj膮ca kr贸tki termin przydatno艣ci do u偶ycia;

d) o 艣wiadczenie us艂ug, je偶eli Sprzedawca wykona艂 w pe艂ni us艂ug臋 za wyra藕n膮 zgod膮 Konsumenta, kt贸ry zosta艂 poinformowany przed rozpocz臋ciem 艣wiadczenia, 偶e po spe艂nieniu 艣wiadczenia przez Sprzedawc臋 utraci prawo odst膮pienia od Umowy;

e) w kt贸rym cena lub wynagrodzenie zale偶y od waha艅 na rynku finansowym, nad kt贸rymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i kt贸re mog膮 wyst膮pi膰 przed up艂ywem terminu do odst膮pienia od Umowy;

f) w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia s膮 rzeczy, kt贸re po dostarczeniu, ze wzgl臋du na sw贸j charakter, zostaj膮 nieroz艂膮cznie po艂膮czone z innymi rzeczami;

g) w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia s膮 napoje alkoholowe, kt贸rych cena zosta艂a uzgodniona przy zawarciu umowy sprzeda偶y, a kt贸rych dostarczenie mo偶e nast膮pi膰 dopiero po up艂ywie 30 dni i kt贸rych warto艣膰 zale偶y od waha艅 na rynku, nad kt贸rymi Sprzedawca nie ma kontroli;

h) w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia s膮 nagrania d藕wi臋kowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapiecz臋towanym opakowaniu, je偶eli opakowanie zosta艂o otwarte po dostarczeniu;

i) o dostarczanie dziennik贸w, periodyk贸w lub czasopism, z wyj膮tkiem umowy o prenumerat臋;

j) o dostarczenie tre艣ci cyfrowych, kt贸re nie s膮 zapisane na no艣niku materialnym, je偶eli spe艂nianie 艣wiadczenia rozpocz臋艂o si臋 za wyra藕n膮 zgod膮 Konsumenta przed up艂ywem terminu do odst膮pienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawc臋 o utracie prawa odst膮pienia od Umowy.

11. Przedsi臋biorca dokonuj膮cy zakup贸w w celach niezwi膮zanych z prowadzon膮 dzia艂alno艣ci膮 r贸wnie偶 posiada prawo do odst膮pienia od umowy w ci膮gu 14 dni.

12. W przypadku skorzystania z prawa do 14 dniowego odst膮pienia koszt zwrotu towaru ponosi kupuj膮cy.

搂 11
Reklamacja i gwarancja

1. Umow膮 Sprzeda偶y obj臋te s膮 nowe Produkty, kt贸re s膮 obj臋te gwarancj膮 producenta.

2. Sprzedawca jest obowi膮zany dostarczy膰 Klientowi rzecz woln膮 od wad.

3. W przypadku wyst膮pienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotycz膮ce r臋kojmi w kodeksie cywilnym.

4. Reklamacj臋 nale偶y zg艂osi膰 pisemnie lub drog膮 elektroniczn膮 na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

5. Zaleca si臋, aby w reklamacji zawrze膰 m.in. zwi臋z艂y opis wady, okoliczno艣ci (w tym dat臋) jej wyst膮pienia, dane Klienta sk艂adaj膮cego reklamacj臋, oraz 偶膮danie Klienta w zwi膮zku z wad膮 towaru.

6. Sprzedawca ustosunkuje si臋 do 偶膮dania reklamacyjnego niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni, a je艣li nie zrobi tego w tym terminie, uwa偶a si臋, 偶e 偶膮danie Klienta uzna艂 za uzasadnione.

7. Towary odsy艂ane w ramach procedury reklamacyjnej nale偶y wysy艂a膰 na adres ul. Towarowa 27, 38-200 Jas艂o.

8. W przypadku, gdy na Produkt zosta艂a udzielona gwarancja, informacja o niej, a tak偶e jej tre艣膰, b臋d膮 zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.

搂 12
Pozas膮dowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅

1. Szczeg贸艂owe informacje dotycz膮ce mo偶liwo艣ci skorzystania przez Konsumenta z pozas膮dowych sposob贸w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅 oraz zasady dost臋pu do tych procedur dost臋pne s膮 w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzecznik贸w konsument贸w, organizacji spo艂ecznych, do kt贸rych zada艅 statutowych nale偶y ochrona konsument贸w, Wojew贸dzkich Inspektorat贸w Inspekcji Handlowej oraz pod nast臋puj膮cymi adresami internetowymi Urz臋du Ochrony Konkurencji i Konsument贸w:

https://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

2. Konsument posiada nast臋puj膮ce przyk艂adowe mo偶liwo艣ci skorzystania z pozas膮dowych sposob贸w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅:

a) Konsument uprawniony jest do zwr贸cenia si臋 do sta艂ego polubownego s膮du konsumenckiego, o kt贸rym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z p贸藕n. zm.), z wnioskiem o rozstrzygni臋cie sporu wynik艂ego z Umowy zawartej ze Sprzedawc膮;

b) Konsument uprawniony jest do zwr贸cenia si臋 do wojew贸dzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z p贸藕n. zm.), z wnioskiem o wszcz臋cie post臋powania mediacyjnego w sprawie polubownego zako艅czenia sporu mi臋dzy Konsumentem a Sprzedawc膮;

c) Konsument mo偶e uzyska膰 bezp艂atn膮 pomoc w sprawie rozstrzygni臋cia sporu mi臋dzy nim a Sprzedawc膮, korzystaj膮c tak偶e z bezp艂atnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsument贸w lub organizacji spo艂ecznej, do kt贸rej zada艅 statutowych nale偶y ochrona konsument贸w (m.in. Federacja Konsument贸w, Stowarzyszenie Konsument贸w Polskich).

搂 13
Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Klient贸w zbieranych za po艣rednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe s膮 przetwarzane zgodnie z Rozporz膮dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) i innymi powszechnie obowi膮zuj膮cymi przepisami.

3. Dane pozyskane przez Administratora w trakcie sk艂adania zam贸wienia i zawarcia umowy sprzeda偶y przetwarzane s膮 w zwi膮zku z (cele przetwarzania):

a) konieczno艣ci膮 realizacji um贸w zawartych przez Pa艅stwa z Administratorem, jak r贸wnie偶 podj臋tymi dzia艂aniami przed zawarciem powo艂anych um贸w na Pa艅stwa 偶膮danie (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

b) konieczno艣ci膮 wype艂nienia obowi膮zku prawnego ci膮偶膮cego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

4. Dane osobowe Kupuj膮cego mog膮 by膰 przetwarzane w zwi膮zku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora w celu zabezpieczenia i dochodzenia roszcze艅 (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

5. Dane osobowe Klient贸w zbierane przez administratora za po艣rednictwem Sklepu internetowego zbierane s膮 w celu realizacji Umowy Sprzeda偶y, a je偶eli Klient wyrazi na to zgod臋 鈥 tak偶e w celu marketingowym.

6. Odbiorcami danych osobowych Klient贸w Sklepu internetowego mog膮 by膰:

a) W przypadku Klienta, kt贸ry korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesy艂k膮 pocztow膮 lub przesy艂k膮 kuriersk膮, Administrator udost臋pnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewo藕nikowi lub po艣rednikowi realizuj膮cemu przesy艂ki na zlecenie Administratora;

b) W przypadku Klienta, kt贸ry korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu p艂atno艣ci elektronicznych lub kart膮 p艂atnicz膮 Administrator udost臋pnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obs艂uguj膮cemu powy偶sze p艂atno艣ci w Sklepie internetowym.

7. Klient ma prawo dost臋pu do tre艣ci swoich danych oraz ich sprostowania, usuni臋cia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a tak偶e prawo do ich przeniesienia. Kupuj膮cemu przys艂uguje tak偶e prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Dane osobowe s膮 przechowywane przez okres niezb臋dny do: (1) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszcze艅 wynikaj膮cych z umowy, (2) posprzeda偶owej obs艂ugi Kupuj膮cego (rozpatrywanie reklamacji), (3) wywi膮zania si臋 z obowi膮zku prawnego na艂o偶onego na Administratora (wynikaj膮cego np. z przepis贸w o rachunkowo艣ci i przepis贸w podatkowych). Dane osobowe przetwarzane do cel贸w marketingowych i innych cel贸w ni偶 wymienione powy偶ej przetwarzane b臋d膮 do chwili cofni臋cia uprzednio wyra偶onej zgody na ich przetwarzanie w tym celu lub do chwili wniesienia sprzeciwu.

9. W przypadku, gdyby Administrator planowa艂 dalej przetwarza膰 dane osobowe w celu innym ni偶 cel, w kt贸rym dane osobowe zosta艂y zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem poinformuje o tym innym celu oraz udzieli wszelkich innych stosownych informacji.

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezb臋dnych do zawarcia Umowy Sprzeda偶y skutkuje brakiem mo偶liwo艣ci zawarcia tej偶e umowy.

搂 14
Postanowienia ko艅cowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane s膮 w j臋zyku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z wa偶nych przyczyn to jest: zmiany przepis贸w prawa, zmiany sposob贸w p艂atno艣ci i dostaw 鈥 w zakresie, w jakim te zmiany wp艂ywaj膮 na realizacj臋 postanowie艅 niniejszego Regulaminu. O ka偶dej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maj膮 zastosowanie powszechnie obowi膮zuj膮ce przepisy prawa polskiego, w szczeg贸lno艣ci: Kodeksu cywilnego; ustawy o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Wszelkie publikowane na stronie znaki towarowe oraz nazwy u偶ywane s膮 wy艂膮cznie w celach identyfikacyjnych i mog膮 by膰 zastrze偶onymi znakami towarowymi ich prawowitych w艂a艣cicieli.

5. Klient ma prawo skorzysta膰 z pozas膮dowych sposob贸w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅. W tym celu mo偶e z艂o偶y膰 skarg臋 za po艣rednictwem unijnej platformy internetowej ODR dost臋pnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.呕

Formularz odst膮pienia od umowy

Shopping Cart